Privacy beleid

 
privacysymbool 2

Privacy beleid

PRIVACY BELEID VAN DE VALKENKLASSE ORGANISATIE

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Valkenklasse Organisatie (hierna: “VAKO” ) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van VAKO, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan VAKO verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
VALKENKLASSE ORGANISATIE,  KvK 40386292
De functionaris leden/donateur beheer is bereikbaar via secretaris@valkenklasse.nl

2. Welke gegevens verwerkt VAKO en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
            b) adresgegevens eventueel postadres
            c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
            d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social    media accounts
2.2       VAKO verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende             doeleinden: 
a)         je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het             lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e    instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen      van de van jou verkregen informatie,
b)         je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van             uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van VAKO;
c)         je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld,       cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3       Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst   gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met VAKO en je te informeren over de             ontwikkelingen van VAKO

E-mail berichtgeving (opt-out):

VAKO gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van VAKO  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

  1. Bewaartermijnen

VAKO verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

  1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft VAKO passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt VAKO gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

 

 

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de ledenadministratie van VAKO kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. VAKO zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop VAKO je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie secretaris@valkenklasse.nl

 

  1. Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.

 

Laatste update: 08-10-2021